BARATZA ARETOAK EGONALDI ARTISTIKO BAT AUKERATZEKO DEIALDIA IREKI DU
XEDEAK:
Deialdi honen helburua hau da:  SORTZE EGONALDI BAT EMATEA, abian edo aurreprodukzioko fasean dagoen proposamen eszeniko bati.
Egonaldiak barne hartzen du Baratzako instalazioetan egokitutako lan-espazio bat uztea, astebetetik (5 lanegun) 2 astera (14 egun gehienez). Laguntza ekonomikoa faktura bidez ordainduko da.
Arabako lurraldetik kanpoko konpainia baten edo artisten proposamen bat aukeratuz gero, bi logela bikoitz eta sukaldea dituen etxe batean ostatua eskaini ahal izango da.
Laguntza ekonomikoa 500 eurokoa da (+ zergak).  Pertsona fisikoa izanez gero, zenbateko horri PFEZren atxikipena kendu beharko zaio.
Egonaldiaren data zehatzak espazioarekin hitzartuko dira, baina 2022ko urria amaitu baino lehen egin beharko dira.

BALDINTZAK:
Deialdi horretara aurkezten diren proposamenek berriak izan behar dira edota abian edo hobetzeko edo zabaltzeko bidean egon beharko dute, hau da, ez dira kontuan hartuko amaitutako eta estreinatutako piezak (entsegu-espazioaren premia hutsa dutenak). Horrelako eskaeretarako, Baratzara idatzi eta lagapen edo elkarlanerako aukerak bilatzera animatzen zaituztegu, sektorearen eta herritarren zerbitzura dagoen sorkuntza-gune bat gara eta sortzaileei lagundu nahi diegu.
Aurkeztutako proposamenek konpromisoa hartzen dute Baratzan eskuragarri dagoena (hau da, 6x6m-koa, 2,70m-ko gehieneko garaierarekin) baino irudikapen-espazio handiagorik ez eskatzeko, eta teknikoki gutxi hornitutako espazioetara egokitzeko gai izateko.
Aurkeztutako proposamenek antzerki garaikidearekin, dantza garaikidearekin edo hizkuntza eszeniko berriekin lotuta egon beharko dute. Positiboki baloratuko da proposamenean nolabaiteko izaera berritzailea, esperientzia eszeniko desberdina edo ikerketa-eduki handia izatea.
Aurkeztutako proposamenetan positiboki baloratuko da hori zuzentzen/sortzen duen sortzailearen curriculuma, baina ez da ezinbesteko baldintza beste egoitza batzuk aurkeztea, ez sariak, ez aipamenak. Egoitza honen eta Baratzaren helburua, hain zuzen ere, sortzaile berriei eta sortzen ari diren proiektuei laguntzea da.
Proposamenek tailer/emanaldi/hitzaldi bat izan beharko dute, Baratzako erabiltzaileei/publikoari egoitzaren amaieran materiala edo prozesua irekitzeko aukera emango diena. Emanaldi edo erakusketaren datetan osasun-baldintzak direla-eta ezin bada emanaldia egin, gure aurretiazko jarduera publikoak egin diren bezala, konpainiak edo artistak konpromisoa hartzen du Baratzarekin batera formatu egoki bat bilatzeko (grabatua edo edukiera txikikoa), indarrean dagoen araudia betetzeko.
Jarduera hori ezinbestekoa izango da egoitza-proposamena baloratzeko.

AURKEZTU BEHARREKO MATERIALA:
Deialdi honetarako kontuan hartu nahi den proiektu orok informazio hau bidali beharko du info@salabaratza.com helbidera:
– Proposamenaren izenburua, azalpen-dossierrarekin (gehienez 2 orrialde), egonaldian egin beharreko lanaren eta eskatutako gutxieneko premia teknikoen deskribapen labur bat barne.
– Proposamenarekin lotutako irudiak edo bideoak, proposamenaren azalpen hobea eman ahal izateko.
– Jarduera irekiaren proposamena eta haren deskribapena.

– Sortzailearen edo taldeko kideen CV.

Informazio hori osorik eta mezu elektroniko bakar batean bidaltzea (dokumentu pisu handiekin bidali wetransfer, drive edo dropbox bidez)  ezinbestekoa izango da deialdiaren epemuga baino lehen. Dokumentazioa osatu gabe bidaltzen bada, proposamena berehala ezetsi dela ulertuko da.

Informazio gehiago behar izanez gero edo edozein zalantza izanez gero, info@salabaratza.com helbidera idatz dezakete.
Informazio hau bidaltzeko azken eguna 2022ko apirilaren 13a da, asteazkena, goizeko 10etan.
Ebazpena posta elektronikoz jakinaraziko zaie aukeratutako proposamenari eta baztertutakoei 2022ko maiatzaren 3a baino lehen.

 

 

 

 

 


BARATZA ARETOA ABRE CONVOCATORIA PARA SELECCIONAR 1 RESIDENCIA ARTÍSTICA

OBJETIVOS:

El objetivo de esta convocatoria es la de otorgar UNA RESIDENCIA DE CREACIÓN a una propuesta escénica que se encuentre en proceso o en fase de pre-producción.

Esta residencia no es una residencia técnica, es decir, no irá acompañada de horas de técnico/a.

La residencia incluye la cesión de un espacio de trabajo adaptado en las instalaciones de Baratza durante un período que va de 1 semana (5 días laborables) a 2 semanas (14 días máximo) y el pago de una ayuda económica contra factura. En el caso de seleccionar una propuesta de una compañía o artistas de fuera del territorio alavés, se podrá ofrecer alojamiento en una casa con dos habitaciones dobles y cocina.

La cantidad de la ayuda económica es de 500€(+impuestos) y se abonará contra factura. En caso de ser una persona física, a dicha cantidad deberá descontarse la retención de irpf correspondiente.

Las fechas concretas de la residencia se pactarán con el espacio pero deberán ocurrir en cualquier caso antes del fin de octubre de 2022.

REQUISITOS:

Las propuestas que se presenten a dicha convocatoria deberán estar en proceso, o en vías de ampliación y mejora, es decir, no se tendrán en cuenta piezas acabadas y estrenadas cuya mera necesidad sea de espacio de ensayo. Para ese tipo de peticiones, os animamos a escribirnos a Baratza y buscar opciones de cesión o colaboración, somos un espacio de creación al servicio del sector y la ciudadanía y queremos ayudar a las y los creadores.

Las propuestas presentadas se comprometen a no requerir un espacio de representación superior al disponible en Baratza (esto es de 6x6m con una altura maxima de 2,70m).

Las propuestas presentadas deberán estar relacionadas con el teatro contemporáneo o la danza contemporánea o nuevos lenguajes escénicos. Se valorará positivamente que incluyan cierto carácter innovador, una experiencia escénica diferente, o un alto contenido de investigación en la propuesta.

En las propuestas presentadas se valorará positivamente el currículum del creador/a que lo dirija/cree, pero no es un requisito indispensable el presentar otras residencias, ni premios, ni menciones. El objetivo de esta residencia y de Baratza es precisamente el de dar apoyo a nuev@s creador@s y a proyectos emergentes.

Las propuestas deberán incluir un taller/muestra/charla que permita abrir el material o el proceso a los usuarios/público de Baratza al fin de la residencia. En el caso de que por las circunstancias sanitarias en las fechas de dicha muestra no se pueda realizar ésta como se han venido desarrollando nuestras actividades públicas previas, la compañía o artista se compromete a buscar junto a Baratza un formato (grabado o de pequeño aforo) adecuado para cumplir con la normativa vigente.

Esta actividad será imprescindible para valorar la propuesta de residencia.

MATERIAL A PRESENTAR:

Todo proyecto que desee ser considerado para esta convocatoria deberá remitir a info@salabaratza.com la siguiente información:

-Título de la propuesta con dossier explicativo (no más de 2 pág) que incluya una breve descripción del trabajo a desarrollar durante la residencia y las necesidades técnicas mínimas requeridas

-imágenes o videos relacionados con la propuesta que permita dar una mejor explicación del mismo.

-cv del creador o los miembros del colectivo que lo presenta

-propuesta de actividad abierta y descripción de la misma

El envío de esta información completa y en un solo email (adjuntos pesados enviar por wetransfer o link a drive o dropbox) antes de la fecha límite de la convocatoria será imprescindible. En caso de enviar la documentación incompleta se entenderá desestimada la propuesta de inmediato.

Pueden escribir a info@salabaratza.com en caso de necesitar más información o de tener cualquier duda.

La fecha límite para el envío de esta información es el Miércoles 13 de abril de 2022, a las 10 am.

La resolución será comunicada por mail a la propuesta escogida y a las descartadas antes del 3 de mayo de 2022.

EGONALDI ARTISTIKOAK

Abierto plazo…