Background

ANEZKA PROGRAMA

  1. ZER DA ANEZKA

Anezka, Baratza aretoak abian jarri duen eta Eusko Jaurlaritzak babesten duen ekintzailetzarako proiektua da. Araban sortze bidean dauden proiektu eszenikoak, zein proiektu hauek aurrera eramango dituzten pertsonen formazioa eta profesionalizazioa babestu nahi dituen proiektu ekintzailea da. Anezka denbora marko konkretu batean burutuko da, ez da urtero agertuko den deialdia, eta Araban bizi diren gazte sortzaile eta ekintzaileei zuzenduta dago. Diru-laguntzen %20 bakarrik bideratu ahalko zaie Euskadiko beste lekuetatik bidalitako proiektuei.

  1. HELBURUAK

Anezkak, oinarrizko hiru helburu ditu:

 1. Araban proiektu eszeniko berritzaile bat hasi berri duten edo hasteko asmoarekin dauden pertsonak ezagutzea, elkarren arteko sareak josteko xedez.

 2. Formazio bekak eskaintzea pertsona sortzaileek ahalik eta ………onena izan dezaten eta haien profesionalizazio bideak ireki daitezen.

 3. Bertako sorkuntza zabaltzeko eta banatzeko laguntza eskaintzea, bai ekitaldi, azoka zein jaialdietara lagunduz, hala nola, horretan aditua den pertsona bat kontratatzeko diru-laguntza bat eskainiz.

 4. Proposamen edota pertsonen mugikortasuna sustatzea, herrialdetik kanpo formazioa jasotzeko edota Anezkaren bidez kanpoan lan egiteko.

  1. EPEAK

Eskaerak aurkezteko epea azaroaren 2an 10:00etan irekiko da eta azaroaren 23an 23:00etan itxiko da

Eskaera online formulario baten bitartez egingo da. Ez da onartuko beste bide batzuez bidalitako proposamenik.

Diru-laguntzen ebazpena epea itxi eta , gehienez, hilabetera komunikatuko da, emailez.

Proposamenak Baratzako kideek baloratu eta hautatuko dituzte; hori bai, taldeak beste profesionalak gonbidatu ahalko ditu balorazioan lagun dezaten.

Nolanahi ere, balorazioa kuantitatiboa eta kualitatiboa izango da.

Epaimahaiaren ebazpena apelaezina izango da.

Formularioari buruzko edota beste edozein zalantzatarako info@salabaratza.com helbidera idatzi.

  1. DIRU-LAGUNTZAK

BEKAK: Gizabanakoak.

Herritik kanpo ikasketak burutu nahi dituzten 35urtetik beherako gazte sortzaileentzako 3.000€-ko poltsa. Titulazio ofiziala eskaintzen duten edo eskaintzen ez duten zentro publiko zein pribatuetan burutuko diren kurtso profesionalak izan daitezke, eta 2017-2018 urteetan egin beharko dira. Ikastaroaren guztizkoa erantsi behar da. Diru-laguntzak ezingo diru inola ere ikastaro jakin horren kostua gainditu. Beka hau matrikularen kosteak eta ikasketak ordaintzeko izango da, inola ere ez materialak eta bidaiak ordaintzeko.

Proposamenak baloratzerako orduan puntu hauek hartuko dira kontutan:

 1. Pertsonaren curriculuma

 2. Aurkeztutako ikasketen prestiogioa edota lotura sortzailearen formakuntza profesionalarekiko.

 3. Kurtsoaren kostea eta pertsonaren curriculumean izango duen eraginaren arteko oreka ekonomikoa.

 4. Pertsonaren bizilekua: Lekua baloratuko da bereziki; lehentasuna Arabaren zabalera osokoek izango dute lehenik, eta Euskadikoek, bigarrenik.

Hemen formularioak

DIRULAGUNTZAK: Konpainiak eta pertsonalitate juridikodun erakundeak

Subentziorik jasotzen ez duten edota izaera juridikoa duten konpainia edo artistentzako, 2.500€-ko poltsa, haien bide profesionalaren hasierako kosteekin laguntzeko.

Laguntza honetarako 3 motatako proposamenak onartuko dira:

 1. Azoka edota sektoreko beste ekitaldietara joatekoa:

Araban ekitaldi, topaketa eta jaialdi eszenikoek oso presentzia urria daukate, beraz, laguntza honekin bertako talentua ikusgarri egiteko, banaketarekin laguntzeko eta agente ezberdinekin konexioak egiteko, ekitaldi profesionaletan parte hartzeko laguntza eskainiko da.

Laguntza honek honako gastu hauek estaliko ditu:

 1. Izen-emate gastuak, egotekotan.

 2. Joango diren pertsonen bidaiak eta dietak.

 3. Oinarrizko promozio-materiala, ekitaldiaren tamaina eta garrantziaren arabera.

Laguntza hau jasotzeko aukera izateko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Kolektiboaren izena

 • Bisitatu nahi den ekitaldiaren izena: datak, hiria, web orria.

 • Ekitaldian aurkeztuko den proiektuaren izena

 • Gastuen aurrekontua

 1. Banaketa, kultura kudeaketa eta marketing formazioa.

Ildo honen helburua marketingarekin, salmentekin, administrazioarekin eta kudeaketarekin zerikusia duten estrukturen konpetentziak indartzea da.

Aurkeztu beharreko informazioa:

* Ikastaroaren izena, datak, iraupena eta lekua.

* Gastuen aurrekontua

 1. Banaketa, administrazio edota kudeaketa lanak burutuko dituen pertsona baten kontratazioa (jardunaldi erdian edo osoan)

Laguntza poltsa honen xedea pertsona bat kontratatzeak sortzen dituen gastuekin laguntzea da (kontratazio berria, gehienez 3 hilabeteko antzinatasunarekin)

Laguntza hauek eskatzeko honako informazio hau aurkeztu beharko da:

* Konpainiaren/artistaren/elkartearen izena.

* Kontratazioaren proiektua edo helburua.

* Kontratatu nahi den pertsonaren izena, adina, helbidea + bere hautaketa justifikatzen duen CV-a + ezarritako soldata eta kontratua.

Hemen formularioak

MUGIKORTASUNERAKO BEKAK

Herrialdetik kanpo ikasi edo lan egiteko aukera duten pertsona edo kolektiboentzako 2200€-ko diru-laguntza eskainiko da.

Herrialdetik kanpoko konpainia edo jaialdi baten lan-eskaintza duten pertsonei zuzenduta dago; hala nola kanpora joateko gonbidatuak izan diren konpainiei.

Diru-laguntza hau beste herrialde batean arte eszenikoei lotuta dauden ikasketak egin nahi dituzten pertsonei zuzenduta ere badago.

Laguntza hauek eskatzeko hona informazioa hau aurkeztu beharko da:

 • Pertsona edo kolektiboaren izena eta CV-a edo ibilbide artistikoa
 • Gonbidatu dituen jaialdi/ikastaro edo ekitaldi internazionalaren izena

 • Gonbidapen eskutitza (ekitaldia izatekotan)

 • Kostuen aurrekontua

HEMEN formularioak.

  1. NOLA AURKEZTU

Online eskaerak soilik onartuko dira, beraz, lehenengo dokumentuak prestatzea eta gero atxikitzea gomendatzen dugu.

Osatu gabe dauden eskaerak ez dira onartuko.

  1. DIRULAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA

Gehienez 3 hilabeteko epean, ANEZKA beka jaso duten pertsonei ekimenaren memoria bat egiteko eskatuko zaie (bai ekimenari buruz, jada egin bada, bai gastuei buruz, proposamena aurkeztu baino lehenagokoak edo ondorengoak izan)

Horrez gain, beharrezkoa izanez gero, plan honi esker garatutako jarduerak espresuki aipatzeko eskatuko da.

Anezka-Baratza Aretoa eta Eusko Jaurlaritzari esker burututako programa”.

Diru-laguntzak ez badira eskatutako moduan eta epean justifikatzen, Baratza Aretoak pertsona edo kolektibo hautatua zigortu ahalko ditu. Zigor horren ondorioz, ezingo dute beste laguntzarik edo baliabiderik jaso, eta baliteke, diru-laguntza itzuli behar izatea.

PROGRAMA ANEZKA: LANZADERA

 1. QUÉ ES ANEZKA?

Anezka es un proyecto de emprendimiento de Baratza Aretoa que cuenta con el apoyo de Gobierno Vasco. Anezka es un programa de acciones que pretenden apoyar la puesta en marcha de proyectos escénicos en Álava, así como la formación de las personas promotoras de éstos proyectos, y su profesionalización a medio plazo.

Anezka ocurre en un marco de tiempo preciso, no tiene carácter anual, y se centra en apoyar a personas creadoras jóvenes o emergentes, que residan en Álava. Sólo un 20% de las ayudas se podrán otorgar a proyectos seleccionados que provengan de otros territorios de Euskadi.

 1. OBJETIVOS:

Anezka persigue tres objetivos básicos:

a) en primer lugar, conocer a personas que hayan iniciado o estén iniciando un proyecto escénico innovador, en cualquier lugar del territorio alavés, y establecer red.

b) en segundo lugar, dar becas de formación para que las personas creadoras tengan la mejor de las capacitaciones posibles, y amplíen su abanico de salidas profesionales.

c) en tercer lugar, favorecer la difusión y distribución de la creación local. Ya sea ayudando a la asistencia a eventos, ferias, festivales, como favoreciendo con una bolsa de dinero la contratación de una persona para llevar a cabo esas tareas.

d) en cuarto lugar, posibilitar la movilidad de las propuestas o los profesionales, ya sea a trabajar fuera con el apoyo de Anezka, como a formarse fuera del territorio.

 1. PLAZOS:

el plazo de presentación de solicitudes se abre el próximo 6 de noviembre a las 10h y se cierra el 28 de noviembre a las 23h. El proceso para enviar la propuesta es rellenar el formulario online.

No se aceptarán propuestas enviadas por otro medio.

La resolución de estas ayudas se podrán a disposición de los/las interesados/as por mail en el plazo máximo de un mes desde el cierre de la convocatoria.

La selección y valoración de las propuestas será llevada a cabo por el equipo de gestión de Baratza Aretoa, así como aquellos/as invitados/as profesionales que Baratza estime oportuno.

En cualquier caso, la valoración será cuantitativa y cualitativa.

La decisión del jurado será inapelable.

En caso de dudas sobre cómo rellenar el formulario o cualquier otra cuestión relacionada con la convocatoria podéis escribirnos a info@salabaratza.com.

 1. AYUDAS

BECAS: PERSONAS INDIVIDUALES

Bolsa de 3000€ para ayudas a jóvenes creadores (hasta 35 años) que quieran cursar estudios relacionados con su perfil profesional. Se contemplan la realización de cursos profesionales, con titulación oficial o no, a realizar tanto en centros privados como públicos a lo largo de 2017 y 2018. Se deberá adjuntar el presupuesto total del curso. En ningún caso la ayuda podrá superar el coste efectivo del curso en cuestión. Esta ayuda no sufragará materiales ni viajes sino los costes de la matrícula y realización de los estudios presentados.

A la hora de valorar la propuesta se valorarán:

a) currículum de la persona solicitante

b) prestigio y/o vinculación del estudio presentado para su capacitación profesional

c) equilibrio económico entre el coste del curso y su repercusión en el cv del solicitante

d) lugar de residencia de la persona solicitante: se valorará especialmente el reparto territorial y la dispersión geográfica de Álava en primer lugar, y de Euskadi en segundo lugar.

(LINK)

AYUDAS: PARA COMPAÑÍAS O ENTES CON PERSONALIDAD JURÍDICA

Bolsa de 2500€ destinada a colaborar en los costes de compañías o artistas con personalidad jurídica en sus primeros años de andadura profesional o aquellos que no reciban subvenciones nominales de instituciones públicas.

Esta ayuda acepta 3 tipos de propuestas:

a) asistencia a ferias y otros eventos del sector.

Dada la escasa presencia de eventos escénicos como ferias, encuentros y festivales en el territorio alavés, esta ayuda pretende favorecer la asistencia a eventos profesionales que tengan repercusión en la visualización del talento local, así como en la distribución y conexión de los diferentes agentes.

La ayuda cubre los siguientes gastos:

a) costes de inscripción si los hubiera

b) costes de viaje y dietas de las personas asistentes

c) material promocional básico proporcional al tamaño o relevancia del evento

Para optar a esta ayuda se requerirá presentar la siguiente documentación:

*) Nombre del Colectivo

*)Nombre del evento que se desea visitar: fechas y ciudad, con web

*) Nombre del proyecto/s a presentar en el evento

*) Presupuesto de gastos

b) formación en temas de distribución, gestión cultural o marketing

Esta línea pretende fomentar la mejora de las competencias de las estructuras en temas de gestión, administración, venta y marketing.

Los gastos a presentar serán el coste del curso y los desplazamientos.

Se deberá presentar:

*) Nombre del curso, fecha, duración y lugar

*) Presupuesto de gastos

c) contratación de una persona a tiempo parcial o total para realizar labores de gestión, administración o distribución.

Como complemento de esta bolsa de ayudas, se pretende colaborar con el coste que supone la contratación de una persona (nueva contratación, máximo antigüedad de 3 meses).

Para optar a estas ayudas se requerirá lo siguiente:

*) Nombre de la compañía/asociación/artista

*) Proyecto u objetivo para la contratación

*) Nombre, edad, dirección de la persona a contratar+ cv que justifique su selección, así como salario y contrato establecido.

Acceso a los formularios AQUÍ

BECAS DE MOVILIDAD:

Bolsa de 2200€ para ayudas destinadas a personas individuales o colectivos que tengan una oportunidad para trabajar o estudiar fuera.

Se dirige a personas que tengan una oferta de trabajo por parte de una compañía o festival profesional de fuera del estado; así como a compañías que hayan sido invitadas fuera.

En último caso, esta ayuda también comprende una aportación económica a personas que deseen cursar estudios relacionados con las artes escénicas fuera.

Para optar a esta ayuda se deberá adjuntar la siguiente documentación:

*) Nombre de la persona/colectivo y breve cv o trayectoria

*) Nombre del curso/festival/evento internacional que lo invita

*) Carta de invitación (en caso de actuación)

*) Presupuesto de costes

Acceso al formulario aquí.

 1. CÓMO PRESENTAR LAS SOLICITUDES

Tan sólo se aceptarán solicitudes online, así que recomendamos se preparen primero los documentos y luego se adjunten.

Aquellas solicitudes que estén incompletas serán desestimadas.

 1. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS:

En el plazo máximo de 3 meses se requerirá a las personas que obtengan una ayuda del programa ANEZKA una memoria de actividad (tanto de la actividad en sí, si ha tenido lugar, como de los gastos ocasionados, sean estos anteriores o posteriores a la propuesta presentada).

Asimismo, en el caso que sea pertinente, se requerirá la mención expresa en las actividades desarrolladas gracias a este plan.

Programa llevado a cabo gracias al apoyo de Anezka-Baratza Aretoa y Gobierno Vasco”.

En caso de no justificar las ayudas en el período y de la manera señalada, las personas o colectivos seleccionados serán sancionados por Baratza Aretoa de manera que no podrán recibir ninguna otra ayuda o recurso hasta la devolución del importe dado.

Share This